IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Kryminologia

PROGRAM ĆWICZEŃ Z KRYMINOLOGII

DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH

semestr zimowy 2008/2009

 

 

 

 1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI KRYMINOLOGII:
 • kryminologia jako nauka
 • przedmiot zainteresowania kryminologii
 • współczesne badania kryminologiczne

 

 1. PROBLEMATYKA STATYSTYCZNEGO OPISU PRZESTĘPCZOŚCI (2 zajęcia):
 • rodzaje statystyk, instytucje zajmujące się gromadzeniem statystyk,
 • sposoby zbierania danych statystycznych
 • problemy i mankamenty występujące przy interpretowaniu danych statystycznych
 • przestępczość ujawniona, nieujawniona, rzeczywista, „ciemna liczba” przestępstw
 • szacowanie rzeczywistych rozmiarów przestępczości (badania wiktymizacyjne, self-report)
 • obraz przestępczości w Polsce – rozmiary, struktura i dynamika przestępczości
 • zarys historyczny przestępczości w Polsce
 • przestępczość w rozkładzie terytorialnym

      Literatura:

 1. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo InfoTrade, Gdańsk 2004 r., s. 189-239.
 2. Siemaszko A. Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce 3, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 r., s. 255-264.
 3. Siemaszko A., Kogo biją komu kradną, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001 r., s. 13-21.
 4. Hołyst B., Kryminologia, LexisNexis, Warszawa, 1999, s. 51-86
 5. Strona Komendy Głównej Policji www.kgp.gov.pl

 

 1. WYBRANE TEORIE KRYMINOLOGICZNE (2 zajęcia):

·        teoria zróżnicowanych powiązań E. Sutherlanda

·         wybrane teorie antynaturalistyczne: teorie naznaczania społecznego (K. Erikson, H. Becker,
E. Goffman, E. Shur), teorie konfliktu społecznego (N. Christie, A. Turk) i fenomenologiczne W. Chambliss, M. Foucault)

 

Literatura:

 1. Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 88-131, 283-298, 299-363.
 2. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo InfoTrade, Gdańsk 2004 r., s. 150-151, 155-157.
 3. Christie N., Dogodna ilość przestępstw, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2004, , s. 13-23, 82-92.

 

 

 1. EKOLOGIA PRZESTĘPCZOŚCI (2 zajęcia):

·         założenia chicagowskiej szkoły ekologii społecznej

·         przestrzenne aspekty przestępczości

·         środowiskowe problemy przestępczości

·         teoria wybitych szyb

·         sytuacyjne zapobiegania przestępczości poprzez kreowanie przestrzeni publicznej

 

Literatura:

 1. Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 65-77.
 2. Kossowska A., Przestępczość na terenie wielkiego miasta, [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Warszawa 1978, Ossolineum,
  s. 165-183.
 3. Kossowska A., Sytuacyjne zapobieganie przestępczości, Archiwum Kryminologii t. 20, 1994, s. 7-20.
 4. Kossowska A., Środowiskowo-przestrzenne uwarunkowania przestępczości (wybrane zagadnienia współczesnej ekologii przestępczości), Archiwum Kryminologii t. 19, 1993, s. 7-16.
 5. Wilson J. Q., Kelling G. L., Wybite szyby [w:] W. Bratton, P. Knobler, Przełom. Jak szef Policji Nowojorskiej powstrzymał epidemię przestępstw, Warszawa 2000, Media Rodzina, s. 399-412.

 

 1. NIELETNI

·         definicja najważniejszych pojęcia (nieletni, małoletni, czyn karalny, etc.)

·         podstawowe założenia ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

·         obraz przestępczości nieletnich w Polsce

 

Literatura:

 1. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo InfoTrade, Gdańsk 2004 r., s. 317-377.
 2. Klaus W., Wczesna przestępczość nieletnich i jej skutki, [w:] Archiwum Kryminologii, 2005-2006 r., t. 28, s. 203-216.
 3. Kossowska A., Przestępczość i zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży polskiej (badania typu self-report), [w:] Archiwum Kryminologii, 2005-2006 r., t. 28, s. 219-226.
 4. Rzeplińska I., Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych – przed i po transformacji, [w:] Archiwum Kryminologii, 2005-2006 r., t. 28, s. 331-343.
 5. Siemaszko A. Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce 3, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 r., ss. 268.
 6. Stańdo-Kawecka B., Prawo karne nieletnich – od opieki do odpowiedzialności, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007 r., s. 298-309, 310-331.
 7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dz. U. z 2002 r. nr 11 poz. 109 oraz art. 10 § 2 kk.

 

 1. PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA:

·         podstawowe pojęcia

·         historia kształtowania się przestępczości zorganizowanej

·         współczesne formy i kierunki działań przestępczości zorganizowanej na świecie

·         charakterystyka przestępczości zorganizowanej w Polsce

·         sposoby zwalczania przestępczości zorganizowanej

 

Literatura:

 1. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo InfoTrade, Gdańsk 2004 r., s. 300-307.
 2. Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana: system zwalczania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 41-83.
 3. Michalska-Warias A., Przestępczość zorganizowana i prawno karne formy jej przeciwdziałania, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2006, s. 95-125.
 4. Stan realizacji zadań Centralnego Biura Śledczego KGP w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w roku 2007 w ujęciu statystycznym. Materiał dostępny na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.
 5. Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002, s. 31-59, s. 60-116.

 

 1. PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA:

·         sylwetka sprawcy przestępstw gospodarczych

·         charakterystyka przestępstwa prania pieniędzy

·         przeciwdziałanie praniu pieniędzy

 

Literatura:

 1. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo InfoTrade, Gdańsk 2004 r., s. 294-299.
 2. Filipkowski W., Zjawisko prania pieniędzy jako obszar badawczy w Polsce, w: Archiwum Kryminologii, 2005-2006 r., t. 28, s. 169-177.
 3. Gilmore W. C., Brudne pieniądze: metody przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
  Rozdział I Międzynarodowa przestępczość zorganizowana: charakterystyka zjawiska, s. 15-29, Rozdział II Pranie pieniędzy: charakterystyka procesu, s. 32-54, Zjawisko prania pieniędzy w krajach Środkowej i Wschodniej Europy, s. 178-192, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 4. Mazur M., Pranie pieniędzy – ujęcie Kryminologiczne, [w:] Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2006, z. 1.
 5. Tobolska D., Lamenta L., Proceder prania brudnych pieniędzy, [w:] Pieniądze i Więź, 1998 r., nr 1

 

 1. RECYDYWA:

·         pojęcie recydywy w ujęciu prawa karnego i kryminologii

·         rozmiar recydywy w Polsce

 

Literatura:

 1. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo InfoTrade, Gdańsk 2000 r., s. 307-316.
 2. Buchała K., Powrotność do przestępstwa a wymiar kary, [w:] Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych (nowy tytuł: Czasopismo Prawa Karnego), 1997 r., nr 1.
 3. Kodeks karny z 1997 r., rozdział VII Powrót do przestępstwa.
 4. Siemaszko A. Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce 3, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003 r., ss. 268.

 

 1. WIKTYMOLOGIA: 

·         zakres wiktymologii

·         wybrane koncepcje wiktymologiczne

·         badania wiktymizacyjne

 

Literatura:

 1. Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo InfoTrade, Gdańsk 2000 r., s. 425-458.
 2. Bieńkowska E., Wiktymologia: koncepcje, kierunki badań, perspektywy, Zakład Nar. im. Ossolińskich, Wrocław 1992 r., s. 14-30.
 3. Falandysz L., Wiktymologia, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1979 r., s. 31-57.
 4. Siemaszko A., Kogo biją komu kradną, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001 r. 163-167.

 


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI