IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Socjologia przestępczości w Polsce

 

dr Dagmara Woźniakowska-Fajst
SOCJOLOGIA PRZESTĘPCZOŚCI W POLSCE
wykład
2009/2010
 
1.    Przestępczość, przestępstwo, norma
Jak definiujemy przestępstwo?
Dlaczego kryminalizujemy niektóre zachowania?
Kryminalizacja i dekryminalizacja czynów
Wpływ oceny moralnej na reakcję karną.
 
2.    Przestępstwa agresywne
Rozmiary przestępczości agresywnej w Polsce i na świecie
Pojęcie agresji i przemocy
Teorie kryminologiczne tłumaczące przestępczość agresywną.
 
3.    Przestępczość nieletnich
Jaka jest współczesna młodzież: aspiracje, system wartości.
Sposób spędzania wolnego czasu przez młodzież
Galerianki
 
4.    Lęk przed przestępczością a polityka karna
Czym skutkuje lęk przed przestępczością dla polityki karnej
Lęk przed przestępczością jako instrument walki politycznej
Czy hasła polityków są prawdziwe?
 
5.    Kobiety w społeczeństwie polskim
Wykształcenie polskich kobiet i ich możliwości zawodowe
Miejsce kobiet w polskiej rodzinie
Teorie kryminologiczne odnoszące się do przestępczości kobiet
 
6.    Przestępczość związana z alkoholem i narkotykami
Używanie alkoholu i narkotyków w społeczeństwie polskim
Kwestia legalizacji i delegalizacji środków odurzających
 
7.    Przestępczość zawodowa (zorganizowana)
     Podstawowe pojęcia
     Historia kształtowania się przestępczości zorganizowanej
     Współczesne formy i kierunki działań przestępczości zorganizowanej na świecie
     Charakterystyka przestępczości zorganizowanej w Polsce
     Sposoby zwalczania przestępczości zorganizowanej
 
8.    Zapobieganie przestępczości-osiedla zamknięte
Charakterystyka osiedli zamkniętych
Opinie mieszkańców i sąsiadów
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców osiedli zamkniętych
Weryfikacja tezy o większym bezpieczeństwie
 
9.    Monitoring (CCTV), monitoring elektroniczny sprawców
Uzasadnienie dla monitoringu
Monitoring a poczucie bezpieczeństwa
Badania skuteczności CCTV
Monitoring elektroniczny sprawców-założenia ustawodawcze
Monitoring elektroniczny sprawców- zalety i wady
 
10.Media a przestępczość
Obraz przestępczości w środkach masowego przekazu
Cechy wiadomości medialnej
Media a kształtowanie postaw społecznych wobec przestępczości
 
11.Stalking, przestępczość emocjonalna
Definicje zjawisk
Prawne możliwości walki ze stalkingiem - przepisy polskie i europejskie
Czy penalizacja jest potrzebna?
 
12.Przestępczość cudzoziemców
Kategorie cudzoziemców w Polsce
Opinie cudzoziemców i Polakach
Problemy integracyjne
Charakterystyka przestępczości cudzoziemców w Polsce
 
13.Prostytucja/handel ludźmi
Rodzaje prostytucji
Problematyka handlu ludźmi
Sponsoring – nowe zjawisko?
 
14.Bezdomność i ubóstwo
Polskie ubóstwo
Bezdomni w Polsce
Związek bezdomności i ubóstwa z przestępczością
 
15.Przestępstwa seksualne (pedofilia, pornografia, gwałty, rola Internetu)
Definicje
Powody penalizacji zjawisk
Ochrona ofiar
Problem czy panika moralna?
Powyższe tematy ilustrowane będą prezentacjami sylwetek sprawców czynów karalnych; m.in.: Janusz Waluś, Andriej Czikatiło, Aileen Wuomos, Charles Manson, członkowie polskiej mafii, sprawcy strzelanint w Columbine High School, Krakos/Maliszewski, Kavin Mitnick, sprawa linczu we Włodowie, Josef Fritzl, Rudolf Hoes, Eligiusz Niewiadomski, Juraj Janošik, Andrezj Samson.
Literatura obowiązkowa
1.    Błachut J., Gaberle A., Krajewski K.: Kryminologia, Gdańsk 2001;
2.    Gruszczyńska B., Marczewski M., Siemaszko A.: Atlas przestępczości w Polsce 4, Warszawa 2009;
3.    Siemaszko A.: Kogo biją, komu kradną, Warszawa 2001;
4.    Siemaszko A.: Geografia występku i strachu. Polskie badania przestępczości ’07, Warszawa 2008
 

IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI