IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Seminarium magisterskie: penologia, prawo karne

       

      Tematy prac magisterskich przygotowanych w ramach seminarium:

 
1.      Zakład poprawczy w dobie reform systemu resocjalizacji. Badania w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
2.      Spór o kierunki reformy postępowania w sprawach nieletnich
3.      Policyjna izba dziecka w systemie profilaktyczno-resocjalizacyjnym. Studium funkcjonowania policyjnej izby dziecka przy ul. Wiśniowej 44
4.      Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej
5.      Przestępczość komputerowa w polskim kodeksie karnym z 1997 roku na tle uregulowań międzynarodowych
6.      Zjawisko przestępczości bankowej – analiza prawno-kryminologiczna
7.      Penologiczne i kryminologiczne aspekty korupcji w polskiej piłce nożnej
8.      Zjawisko samouszkodzenia w systemie penitencjarnym. Studium problemu Aresztu Śledczego w Białymstoku
9.      Mediacje karne. Wybrane zagadnienia wpływu mediatorów na proces pojednania między ofiarą i sprawcą
10. Percepcja kary przez skazanych. Perspektywa penologiczna. Badania skazanych osadzonych w Areszcie Śledczym w Radomiu
11. Uwarunkowania kary ograniczenia wolności i przeszkody w toku jej wykonania
12. Kobieta w warunkach izolacji więziennej. Badania własne w Zakładzie karnym nr 1 w Grudziądzu
13. Chuligaństwo. Studium prawno-penologiczne
14. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego w opinii kuratorów sądowych. Badania własne w Sądzie rejonowym dla Warszawy –Śródmieścia
15. Przekroczenie granic obrony koniecznej pod rządami kodeksu karnego z 1997 r.
16. Instytucja mediacji w prawie karnym. Penologiczna analiza praktyki sądu okręgu warszawskiego ze szczególnym uwzględnieniem działalności Ośrodka Mediacji przy Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej w Warszawie
17. Humanitarna racjonalizacja ochrony zwierząt. Penologiczna analiza interwencji na przykładzie mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
18. Monografia Zakładu Karnego w Chełmie
19. Wybrane dylematy odpowiedzialności karnej dziennikarzy za naruszenia dóbr osobistych
20.  Czynniki wpływające na efektywność kuratorów sądowych w pracy z nieletnimi
21. Uwarunkowania pracy kuratora sądowego z nieletnimi w środowisku otwartym. Badania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach
22. Handel kobietami w Polsce; charakterystyka ofiary i forma oferowanej pomocy przez organizację La Strada
23. Instytucja tymczasowego aresztowania – kwestia prawidłowości stosowania w postępowaniu karnym
24. Pomoc ofiarom handlu ludźmi we Francji na przykładzie schroniska Association Foyer Jorbalan (AFJ) w Paryżu. Monografia Instytucji
25. Instytucja świadka koronnego w walce z przestępczością zorganizowaną
26. Dziecko w polskim prawie karnym w roli świadka i ofiary. Studium penologiczne
27. Nieletni z doświadczeniem zakładu poprawczego - sylwetki wychowanków
28. Dozór elektroniczny jako nieizolacyjna forma wykonania kary
29. Analiza systemu kurateli sądowej dla nieletnich w Polsce i Niemczech na przykładzie Opola Lubelskiego i Eichstätt
30. Programy resocjalizacyjne jako filar pracy penitencjarnej
31. Koncepcja przestępczości białych kołnierzyków w Polsce w kontekście zmowy przetargowej

 


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI