Konferencja 2016

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, Sekcja Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS oraz Oddział Warszawski PTS zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.: 
 
Czy istnieje jeszcze dewiacja społeczna?
Perspektywa nauk społecznych, świadomości społecznej oraz debat i polityk publicznych
 
Konferencja odbędzie się w piątek 8 kwietnia 2016 roku w Warszawie w gmachu Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Podchorążych 20.
 
Program konferencji [LINK]
 
Informacje praktyczne dla uczestników [LINK]
 
 
 
Tematyka kolejnej edycji corocznej konferencji nawiązuje do tez Jerzego Kwaśniewskiego zawartych w pracy „Społeczeństwo wobec dewiacji”, w której problem dewiacji został postawiony „nie po to, aby dowieść lub zaprzeczyć realności przedmiotu zainteresowań socjologii dewiacji, lecz po to, aby zastanowić się, w jaki sposób to, co określane jest mianem dewiacji społecznej, przejawia się w życiu zbiorowym ludzi” (1983, s. 9). 
Celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania m.in. o to, czy i jakie zjawiska  określane są dzisiaj mianem dewiacji społecznych, jakie są ich źródła i konsekwencje dla życia zbiorowego. Zapraszamy do udziału w konferencji reprezentantów nauk społecznych zainteresowanych problematyką dewiacji społecznej w wielu wymiarach życia społecznego. Proponujemy dyskusję wokół następujących zagadnień:
 
1. Dewiacja społeczna w perspektywie poznawczej 
Zapraszamy do dyskusji o zagadnieniach definicyjnych pojęcia, orientacjach czy perspektywach teoretycznych, o rozwijanych w nich koncepcjach i naukowej wartości proponowanych w nich rozwiązań, a dalej – o naukowej trafności, „mocy” czy użyteczności tego pojęcia i wyznaczonej przez nie problematyki. Warto, naszym zdaniem, zastanowić się, czy dewiacja społeczna w różnych jej konceptualizacjach jest współcześnie przedmiotem studiów/namysłu w naukach społecznych, czy nauki te mają jakieś propozycje w zakresie rozpoznania i wyjaśniania aktualnych przejawów dewiacji społecznej.
 
2. Dewiacja społeczna w świadomości społecznej 
Poszukujemy odpowiedzi na pytania o to, jak kształtują się opinie i postawy społeczne wobec rozmaitych zjawisk rozpoznawanych jako dewiacyjne/problemowe, czy te opinie i postawy, w odniesieniu do jakich zjawisk i w jakim stopniu są w naszym społeczeństwie zgodne czy zróżnicowane, jakie czynniki determinują obserwowane współcześnie w Polsce społeczne kontrowersje wokół kwestii dewiacyjności/problematyczności niektórych zjawisk oraz sposobów traktowania zaangażowanych w nie osób.  
 
3. Dewiacja społeczna w debatach i politykach publicznych 
Zachęcamy do prezentacji wyników badań dotyczących uwarunkowań, obrazu i następstw rozmaitych zjawisk identyfikowanych jako odstępstwa od norm społecznych, które stanowią dzisiaj główne przedmioty zainteresowania w debatach publicznych, a także mobilizują do podejmowania zorganizowanych form oddziaływań wdrażanych w ramach polityk publicznych. Proponujemy rozważania dotyczące nie tylko poznawczej, ale też aplikacyjnej funkcji wiedzy naukowej o dewiacji społecznej, w tym dyskusję o możliwościach i szansach formułowania oraz zastosowania jej rekomendacji w kształtowaniu programów polityk publicznych. 
 

 

Przewidziana jest publikacja najlepszych wystąpień konferencyjnych.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

 

Terminy:

 

Nadsyłanie propozycji referatów: 31 stycznia 2016 r.

 

Ogłoszenie programu konferencji: 15 lutego 2016 r.

 

Nadsyłanie tekstów opracowań do publikacji: 15 kwietnia 2016 r.

 

Konferencja: 8 kwietnia 2016 r.

 

 

Miejsce:

 

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa).

 

 

Komitet naukowy:

 

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski - przewodniczący

 

prof. dr hab. Andrzej Potocki

 

doc. dr Joanna Zamecka

 

dr Monika Abucewicz

 

dr Mikołaj Pawlak

 

dr Piotr Raźniewski

 

 

 

Komitet organizacyjny:

 

doc. dr Joanna Zamecka – przewodnicząca

 

dr Mikołaj Pawlak

 

mgr Izabela Sakson-Szafrańska (izabela.sakson-szafranska@student.uw.edu.pl) - sekretarz

 

 

 

Program edycji konferencji w 2014 [LINK] i w 2015 r. [LINK]