Streszczenie 25:7-26

Tomkiewicz, Małgorzata (2015) Kontrola procesowa i operacyjna a ochrona praw podmiotowych osoby inwigilowanej w Polsce. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 25: 7-26.

 

Streszczenie:

Artykuł dotyczy problematyki stosowania procesowych i pozaprocesowych form ingerowania władzy publicznej w tajemnicę komunikowania się. Stanowi próbę odpowiedzi na pytania, czy w każdym z wymienionych typów kontroli prawa podmiotowe osoby inwigilowanej chronione są w jednakowym stopniu oraz zakresie i czy konstytucyjna zasada równości wobec prawa jest zasadą urzeczywistnioną w przepisach regulujących omawianą materię.

 

Słowa kluczowe:

podsłuch, inwigilacja, kontrola procesowa, kontrola operacyjna, tajemnica komunikowania się, prawa podmiotowe