Studenci >> Koła naukowe >> Koło naukowe “The art of helping”

Koło naukowe “The art of helping”

Kim jesteśmy?

Koło naukowe “The art of helping” powstało w styczniu 2011 r. z inicjatywy studentek i studentów drugiego roku pracy socjalnej natchnionych przez Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej. W ramach Koła członkinie i członkowie chcą wdrażać w życie maksymę Zakładu:

„Uczyć by rozumieć
Rozumieć by zmieniać”


Naszym głównym celem jest prowadzenie działalności praktycznej związanej z naszym kierunkiem studiów, która obejmowałaby wiele płaszczyzn życia społecznego.


Opiekun naukowy Koła:

Dr Marta Łuczyńska


Celami Koła są:

- działania na rzecz rozwijania wiedzy praktycznej wśród studentek i  studentów poprzez organizację zajęć warsztatowych, szkoleń, a także konferencji;

- promocja idei pracy socjalnej oraz animacji środowiska w społeczeństwie;

- współpraca ze studentkami i studentami pokrewnych kierunków i specjalizacji, pracownikami naukowymi różnych dyscyplin, pracownikami placówek i instytucji opiekuńczo-resocjalizacyjnych – w celu rozwoju „interdyscyplinarnego” współdziałania;

- organizacja imprez okolicznościowych i wyjazdów badawczych – w celu aktywizacji środowiska akademickiego;

- rozpowszechnienie świadomości działań jakie można podejmować w ramach naszego kierunku;

- zdobycie doświadczenia w pracy środowiskowej;

- wewnętrzny rozwój oraz rozwój indywidualnych zainteresowań członkiń i członków.


Pomimo tego, iż Koło jest początkujące, plany odnośnie działalności dają nadzieję na prężny rozwój. Członkinie i członkowie Koła zamierzają organizować spotkania z ludźmi, którzy są związani z działalnością społeczną, kulturalną oraz artystyczną w celu podejmowania dyskusji oraz zajęć warsztatowych. Planują również podjęcie współpracy ze świetlicami socjoterapeutycznymi, domami dziecka oraz innymi instytucjami związanymi z praktyką społeczną.

W trakcie przygotowań jest również wniosek do Komisji Europejskiej o przyznanie funduszy na realizację naszego autorskiego projektu, mającego na celu łączenie rozwoju naukowego studentek i studentów Koła oraz alternatywnych metod pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie.


Zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

 
Kontakt z Kołem:

aoh.kn@uw.edu.pl