Studenci >> Samorząd >> Projekt Regulaminu Samorządu Studentów IPSiR

Projekt Regulaminu Samorządu Studentów IPSiR

PROJEKT
 

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW INSTYTUTU PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

DZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Wszyscy studenci Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej Instytutem, tworzą Samorząd Studentów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Samorządem.

§2

Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, Regulaminie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Regulaminu.

 

DZIAŁ II: ORGANY SAMORZĄDU

Rozdział I: Walne Zebranie Studentów

§3

Art. 1. Walne Zebranie Studentów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, zwane dalej Walnym Zebraniem jest organem uchwałodawczym Samorządu.

Art. 2. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy studenci Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

§4

Walne Zebranie podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów.

§5

Zwołujący Walne Zebranie otwiera jego obrady i zarządza wybór Przewodniczącego

Walnego Zebrania, który następnie prowadzi obrady i przedstawia na zewnątrz decyzje

podjęte przez Walne Zebranie.

§6

Art. 1. a) Funkcje komisji skrutacyjnej na Walnym Zebraniu pełni Instytutowa Komisja Wyborcza.

b) W przypadku braku możliwości uczestnictwa członków IKW w obradach, Walne

Zebranie wybiera spośród studentów Instytutu do 5 osób, które mają przeprowadzać

głosowania, czuwać nad prawidłowością przeprowadzanych głosowań i obliczać ich wyniki.

Art. 2. Członkowie Walnego Zebrania oddają głosy poprzez podniesienie ręki z własną,

własną legitymacją studencką Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Walnego

Zebrania może zarządzić tajność głosowania w przypadku głosowania nad sprawami

personalnymi, na wniosek członków Walnego Zebrania, lub na wniosek Przewodniczącego

Walnego Zebrania.

Art. 3. Głosowanie tajne odbywa się w formie głosowania urnowego przygotowanego przez

IKW, lub w razie braku możliwości zebrania IKW, przez komisję skrutacyjną.

§7

Walne Zgromadzenie:

a) może wybierać członków organów Samorządu określonych w Regulaminie Samorządu

Studentów Uniwersytetu Warszawskiego,

b) podejmuje w drodze głosowania, lub przez aklamację uchwały na pisemny wniosek

Przewodniczącego Zarządu, Zarządu Samorządu lub co najmniej 15 studentów Instytutu,

c) zmienia postanowienia Regulaminu na pisemny wniosek Przewodniczącego Zarządu,

Zarządu Samorządu lub co najmniej 100 studentów Instytutu.

Rozdział II: Zarząd Samorządu

§8

Art. 1. Zarząd Samorządu zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczym Samorządu

Instytutu.

Art. 2. Zarząd składa się z 5 członków.

Art. 3. Przewodniczący Zarządu jest wybierany przez Zarząd spośród swego grona bezwzględną większością głosów. Odwołanie Przewodniczącego następuje w tym samym trybie.  

Art. 4. Przewodniczący Zarządu może złożyć rezygnacje z funkcji Przewodniczącego. Przewodniczący składa rezygnację w formie pisemnej na posiedzeniu Zarządu.

§9

Do zadań i kompetencji Zarządu należą w szczególności:

a) organizacja imprez kulturalnych na szczeblu instytutu,

b) bieżące informowanie studentów odnośnie spraw związanych z procesem dydaktycznym i

naukowym w Instytucie oraz na Uniwersytecie Warszawskim,

c) korzystanie z majątku i lokali będących w dyspozycji Zarządu,

d) wyłanianie przedstawicieli do wszystkich organów Zarządu Samorządu Instytutu,

e) opiniowanie decyzji władz Instytutu,

f) wnioskowanie do kierownika jednostki o powołanie członków Komisji Stypendialnej

jednostki,

g) wyrażanie zgody na treść, nadawanego przez dziekana, regulaminu przyznawania i

wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (regulaminu pomocy materialnej)

jednostki,

h) reprezentowanie Samorządu jednostki, w szczególności wobec władz jednostki, w

sprawach objętych zakresem działania Zarządu jednostki,

i) reprezentowanie studentów jednostki w sporach zbiorowych,

j) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie

Warszawskim.

Rozdział III: Instytutowa Komisja Wyborcza

§10

IKW składa się z 5 członków.

§11

Art. 1. Przewodniczący IKW jest wybierany spośród członków IKW na pierwszym

posiedzeniu IKW po wyborach.

Art. 2. Pierwsze posiedzenie IKW jest zwoływane przez Przewodniczącego Zarządu nie

później niż 7 dni po uprawomocnieniu się wyników wyborów.

Art. 3. a) Członkowie IKW wybierają na pierwszym posiedzeniu spośród swojego grona

Przewodniczącego IKW.

b) Przewodniczącego IKW można odwołać większością bezwzględną.

Art. 4. a) Do czasu wybrania przewodniczącego IKW wszelkie decyzje opisane w §25

podejmowane są przez członków IKW większością bezwzględną.

DZIAŁ III: STUDENCCY PRZEDSTAWICIELE W RADZIE WYDZIAŁU, RADZIE

INSTYTUTU I W PARLAMENCIE STUDENTÓW UW

Rozdział I: Studenccy Przedstawiciele w Radzie Instytutu

§12

Przedstawiciele Studenccy w Radzie Instytutu:

a) zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia w pracach Rady Instytutu,

b) zobowiązani są na forum Rady Instytutu wyrażać opinie dotyczące spraw studenckich

reprezentując różne poglądy wszystkich studentów instytutu,

c) W swojej działalności współdziałają z Zarządem w szczególności informując go o

pracach Rady Instytutu.

Rozdział II: Studenccy Przedstawiciele w Radzie Wydziału

§13

Przedstawiciele Studenccy w Radzie Wydziału:

a) zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia w pracach Rady Wydziału,

b) zobowiązani są na forum Rady Wydziału wyrażać opinie dotyczące spraw studenckich

reprezentując różne poglądy wszystkich studentów instytutu,

c) W swojej działalności współdziałają z Zarządem w szczególności informując go o

pracach Rady Wydziału.

Rozdział III: Przedstawiciele Studentów Instytutu w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

§14
Parlamentarzyści:

a) aktywnie uczestniczą w pracach Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego i

jego organów,

b) na bieżąco informują Zarząd o pracach i decyzjach samorządowych organów

uniwersyteckich.
 

Dział IV: PRZEPISY KOŃCOWE

§15

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od uchwalenia go przez Walne

Zgromadzenie.
§16

Przedstawiciele Samorządu Studentów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkowie organów Samorządu Studentów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Warszawskiego wybrani przed wejściem w życie ww. regulaminu pełnią swoje funkcje do końca kadencji.