Studia I i II stopnia >> Praca socjalna >> Stacjonarne (program od X 2016)

Stacjonarne (program od X 2016)

Szczegółowy plan studiów (obowiązuje od 1X 2016 r.)

 

I rok studiów: łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 855, liczba godzin praktyk zawodowych: 90, łączna liczba punktów ECTS: 60

 

I semestr:

 

Lp Nazwa przedmiotu liczba godzin wykład ćwicz. konw. punkty ECTS forma zal.
1 Teoria społeczeństwa i problemów społecznych 60 30 30   5 E
2 Psychologiczne koncepcje człowieka 30 15 15   3 Zo
3 Wstęp do nauki o państwie i prawie 45 30 15   4 E
4 Promocja i profilaktyka zdrowia 15     15 2 Zo
5 Podstawowe prawa i wolności człowieka 30  30     3 E
6 Wprowadzenie do problematyki służb społecznych 30 30     4 E
7 Filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej 30 15 15   2 E
8 Warsztat umiejętności interpersonalnych 15       1 Zo
9 BHP         0,5  
10 Wychowanie fizyczne* 30       0,5 Zo
11 Zajęcia ogólnouniwersyteckie* 30       3 Zo
12 Język obcy* 60   60   2 Zo
  Suma 375       30  

 

* rejestracja poprzez "rejestrację żetonową": http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

 

II semestr:

 

Lp Nazwa przedmiotu liczba godzin wykład ćwicz. konw. punkty ECTS forma zal.
1 Psychologia społeczna 30 15 15   3 E
2 Pedagogika społeczna 60 30 30   4 Zo
3 Problematyka niepełnosprawności 30 15 15   2 Zo
4 Polityka społeczna 30 15 15   2 Zo
5 Psychospołeczne podstawy pracy socjalnej 30     30 3 E
6 Technologia informacyjna 30     30 2 Zo
7 Wychowanie fizyczne* 30       0,5 Zo
8 Ochrona własności intelektualnej 4  4     0,5 Z
9 Moduł I** 30     30 2 Zo
10 Język obcy* 60   60   2 Zo
11 Zajęcia ogólnouniwersyteckie* 60       6 Zo
12 Praktyki zawodowe 90       3 Z
  Suma: 480       30  

 

* rejestracja poprzez "rejestrację żetonową": http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
** do wyboru przez studenta jeden z dwóch zaproponowanych przedmiotów