Studia I i II stopnia >> Praca socjalna >> Stacjonarne (program od X 2017)

Stacjonarne (program od X 2017)

Program studiów na kierunki praca socjalna I stopnia

 

Plan studiów – studia I stopnia stacjonarne

I etap studiów:

Łączna liczba godzin – 818, liczba pkt. ECTS – 60, w tym:

·         zajęcia dydaktyczne – 728 godz. i 57 pkt. ECTS,

·         praktyki zawodowe – 90 godz. i 3 pkt. ECTS

 

Rok studiów: I

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć – liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych

30

 

 

30

 

 

 

60

5

E

Psychologiczne koncepcje człowieka

15

 

 

15

 

 

 

30

3

E

Wstęp do nauki o państwie i prawie

30

 

 

15

 

 

 

45

4

E

Promocja i profilaktyka zdrowia

 

15

 

 

 

 

 

15

2

Zo

Podstawowe prawa i wolności człowieka

30

 

 

 

 

 

 

30

3

E

Wprowadzenie do problematyki służb społecznych

30

 

 

 

 

 

 

30

4

E

Filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej

15

 

 

15

 

 

 

30

2

E

Warsztat umiejętności interpersonalnych

 

 

 

 

 

15

 

15

1

Zo

Psychologia społeczna

15

 

 

15

 

 

 

30

3

Zo

Pedagogika społeczna

30

 

 

30

 

 

 

60

4

E

Psychospołeczne podstawy pracy socjalnej

 

30

 

 

 

 

 

30

3

E

Wprowadzenie do nauki o polityce społecznej i politykach publicznych

15

 

 

15

 

 

 

30

2

Zo

Prawo socjalne

 

15

 

 

 

 

 

15

2

Zo

Technologia informacyjna

 

 

 

30

 

 

 

30

2

Zo

BHP

 

 

 

4

 

 

 

4

0,5

Z

POWI

4

 

 

 

 

 

 

4

0,5

Zo

MODUŁ I*

 

30

 

 

 

 

 

30

2

Zo

MODUŁ OGUN*

 

 

 

 

 

 

 

90

10

Zo/E

WF*

 

 

 

 

 

 

 

60

 

Zo

MODUŁ Języki obce*

 

 

 

 

120

 

 

120

4

Zo

MODUŁ Praktyki zawodowe*

 

 

 

 

 

 

90

90

3

Z

suma

 

 

 

 

 

 

 

818

60

 

 

Legenda:

W- wykład                           

K- konwersatorium            

S-seminarium                      

Ć –ćwiczenia                       

Wr –warsztaty                    

Pr- praktyki                         

                                              

                                              

 

* - zajęcia podlegające wyborowi studenta

 


 

II etap studiów:

Łączna liczba godzin – 885, liczba pkt. ECTS – 60, w tym:

·         zajęcia dydaktyczne – 765 godz. i 56 pkt. ECTS,

·         praktyki zawodowe – 120 godz. i 4 pkt. ECTS

 

Rok studiów: II

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć – liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Statystyka

15

 

 

15

 

 

 

30

3

Zo

Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii

30

 

 

15

 

 

 

45

3

E

Problematyka niepełnosprawności

15

 

 

15

 

 

 

30

3

Zo

Nauka o społeczności lokalnej

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zo

Praca socjalna – umiejętności i procesy – warsztaty

 

 

 

 

 

60

 

60

5

E

Teoria i metody pracy socjalnej

15

 

 

30

 

 

 

45

4

E

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

30

 

 

30

 

 

 

60

4

E

Metody badań społecznych

30

 

 

30

 

 

 

60

5

E

Prawo rodzinne i nieletnich

 

15

 

 

 

 

 

15

2

Zo

Polityki publiczne wobec problemów rodziny

 

30

 

 

 

 

 

30

2

Zo

Praca socjalna z rodziną

 

45

 

 

 

 

 

45

4

E

Teoria poradnictwa

 

15

 

 

 

 

 

15

1

Zo

MODUŁ II*

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zo

MODUŁ Przedmioty fakultatywne*

 

60

 

 

 

 

 

60

6

Zo

MODUŁ OGUN*

 

 

 

 

 

 

 

30

2

Zo/E

WF*

 

 

 

 

 

 

 

60

 

Zo

MODUŁ Języki obce*

Z egzaminem

 

 

 

120

 

 

 

120

4

2

Zo

MODUŁ Praktyki zawodowe*

 

 

 

 

 

 

120

120

4

Z

suma

 

 

 

 

 

 

 

885

60

 

 

* - zajęcia podlegające wyborowi studenta


 

III etap studiów:

Łączna liczba godzin – 585, liczba pkt. ECTS – 60

 

Rok studiów: III

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć – liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Gerontologia społeczna

15

 

 

15

 

 

 

30

3

Zo

Problematyka uzależnień – programy przeciwdziałania

 

30

 

 

 

 

 

30

2

Zo

Kliniczna praca socjalna

 

30

 

 

 

 

 

30

4

E

Socjoterapia

 

30

 

 

 

 

 

30

2

Zo

Rozwój społeczności lokalnej – projekt socjalny

 

45

 

 

 

 

 

45

4

E

Podstawy ekonomii społecznej

15

 

 

15

 

 

 

30

3

Zo

Diagnostyka problemów społecznych

 

30

 

 

 

 

 

30

2

Zo

Praca socjalna w perspektywie międzynarodowej

 

30

 

 

 

 

 

30

2

Zo

Psychologia faz życia

15

 

 

15

 

 

 

30

3

E

Praca socjalna z grupą

 

30

 

 

 

 

 

30

3

E

Etos zawodowy pracowników socjalnych

 

30

 

 

 

 

 

30

3

E

Socjologia bezrobocia i marginalizacji społecznej

 

30

 

 

 

 

 

30

2

Zo

Nauka o organizacji i zarządzaniu

 

30

 

 

 

 

 

30

2

Zo

Problematyka przestępczości i niedostosowania społecznego – programy rozwiązywania i przeciwdziałania

 

30

 

 

 

 

 

30

2

Zo

MODUŁ Przedmioty fakultatywne*

 

90

 

 

 

 

 

90

9

Zo

MODUŁ Seminaria wraz z pracą licencjacką*

 

 

60

 

 

 

 

60

14

Z

suma

 

 

 

 

 

 

 

585

60

 

 

* - zajęcia podlegające wyborowi studenta