IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Podyplomowe Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

 

 

 

 

 Podyplomowe Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
w Uniwersytecie Warszawskim 

 

Studium przygotowuje specjalistów w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji o szerokich możliwościach pracy zawodowej. Studia są rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). W ramach tej rekomendacji słuchacze otrzymują dodatkowy moduł szkoleniowy (ok. 100 godzin). Moduł ten zapewnia uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie szeroko pojętych działań związanych z profilaktyką alkoholizmu i likwidowaniem patologicznych  skutków tego zjawiska. Ukończenie szkolenia honorowane jest dodatkowym świadectwem.  Świadectwo to absolwenci Studium otrzymują wraz z uniwersyteckim dyplomem ukończenia studiów.

 

Organizacja:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
i Resocjalizacji (Nauki społeczne/Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja / Zaoczne / Studia podyplomowe).

Kierownik: dr Jan Banasiak (j.banasiak@uw.edu.pl)     Sekretariat: Ewa Żurańska (gmach IPSiR UW, pokój 18 II piętro)

Adres: ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, tel/fax: (22) 553-07-30, e-mail: podprof.ipsir@uw.edu.pl

Dyżury sekretariatu: środy oraz soboty w dniach zjazdów 
Godziny otwarcia sekretariatu: 10.30 - 13.30

 

 

Program nauczania:

 

Obejmuje 400 godzin wykładów i konwersatoriów z zakresu pedagogiki społecznej, pedagogiki i psychologii resocjalizacyjnej, metod i technik psychokorekcji, teoretycznych koncepcji zachowań dewiacyjnych, resocjalizacji w środowisku otwartym, profilaktyki i terapii alkoholizmu, profilaktyki i terapii narkomanii, pedagogiki specjalnej, wybranych zagadnień psychiatrii, wybranych zagadnień kryminologii, podstaw prawnych profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz seminarium dyplomowego (przygotowuje ono do napisania pracy dyplomowej). Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz terapeuci praktycy. Szczegółowy program nauczania z rozkładem na poszczególne lata kalendarzowe podano niżej.

 


Otrzymane kwalifikacje:

 

Absolwenci uzyskują możliwość pracy w zawodzie kuratora sądowego oraz w licznych placówkach i agendach podejmujących działania w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji.. Otrzymują także (wraz z dyplomem) - na podstawie rekomendacji szkolenia udzielonej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dodatkowe zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach do organizowania i prowadzenia stosownych działań w środowisku lokalnym. Otwiera to przed nimi dodatkowe możliwości pracy zawodowej.

 


Opłata za studia:
2000,- zł za semestr

 

 

 

Wpłaty na konto Uniwersytetu Warszawskiego

 37 1160 2202 0000 0000 6084 9499Czas trwania nauki: 4 semestry; dwudniowe zjazdy (soboty niedziele) w każdym miesiącu

Terminy zjazdów w roku akademickim 2013/14:  19-20 X,  30 XI-01 XII, 14-15 XII, 18-19 I, 15-16 II, 15-16 III, 12-13 IV, 10-11 V, 30 V- 1VI

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA

 

 

L.p.

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin (rodzaj zajęć, zaliczenie)

 

Prowadzący

Rok kalendarzowy

01

Pedagogika społeczna

20 (w, p)

dr D. Lalak

2012/13

02

Pedagogika resocjalizacyjna: reintegracja społeczna

20 (w)

doc. dr. E. Bielecka

2012/13

03

Pedagogika resocjalizacyjna: koncepcje oddziaływań res.

16 (w, p, e)

dr K. Sawicka

2012/13

04

Psychologia resocjalizacji: koncepcje nieprzystosowania

14 (w, p, e) 

 dr E. Stępień

2012/13

05

Psychologia resocjalizacji: metody, techniki psychokorekcji

20 (k)

 mgr L. Kapler                 

2012/13

06

Teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych

15 (w)

dr J. Zamecka

2012/13

07

Wybrane zagadnienia prof. społ.: środowisko otwarte

20 (k)

mgr K. Łukowska/PARPA 

2013/14

08

Alkoholizm: profilaktyka i terapia

20 (w)

mgr L. Kapler

2012/13

09

Alkoholizm: profilaktyka i terapia

30 (k)

mgr L. Kapler

2012/13

10

Metodyka resocjalizacji: diagnostyka, nauczanie, wychowanie

70 (k, p, e )

dr J. Banasiak  

2012/13

2013/14

11

Seminarium dyplomowe: tematyka  resocjalizacyjna (II rok)

24 (k)

dr J. Banasiak 

2012/13

12

Seminarium dyplomowe: tematyka prawnicza (II rok)

24 (k)

prof. dr hab. B. Kowalska-Ehrlich

2012/13

13

Pedagogika specjalna

30 (w, e )

 mgr A. Piotrowska

2013/14

14

Wybrane zagadnienia z psychiatrii

 25 (w)

 dr U. Ludwikowska

 2013/14

15

Wybrane zagadnienia z kryminologii

 15 (w)

dr T. Bulenda

 2013/14

16

Podstawy prawne wychowania, profil. społ. i resocjalizacji

 30 (w)

prof. dr hab. B. Kowalska/PARPA

2013/14

17

Narkomania: profilaktyka i terapia

 10 (w)

dr J. Zamecka/PARPA

 2013/14

18

Narkomania: profilaktyka i terapia

 20 (k)

mgr J. Władoń /PARPA

 2013/14

Uwaga: wykłady odbywają się dla obu roczników studiów łącznie, zaś konwersatoria prowadzone są dla każdego rocznika studiów oddzielnie, (w)-wykład, (k)-konwesatorium, (p)-praca pisemna, (e)-egzamin

 

Absolwenci mogą odbierać świadectwa ukończenia studiów po uprzednim kontakcie z Sekretariatem. Można to również uczynić za pośrednictwem osoby upoważnionej (dysponującej stosownym dokumentem).

Obecnie Sekretariat mieści się w gmachu IPSiR UW na drugim piętrze, pokój 18, dyżury odbywają się w środy i w soboty zjazdowe w godz. 10 - 13.30.

 

PSPSiR UW – ROZKŁAD ZAJĘĆ:  MAJ, CZERWIEC 2014

10 V (sobota)

09.00 - 11.15: dr T. Bulenda - Kryminologia (w), s.35 (ostatnie zajęcia)

11.30 - 13.00: mgr K. Dąbrowska (PARPA): Podstawy prawne...(w), s. 35

13.30 - 15.30: mgr A. Piotrowska - Pedagogika specjalna (w),  s. 35 

11 V (niedziela)

Zajęcia w Wyszkowie (wyjazd o godz. 10.00 IPSiR, ew. dojazd indywidualny)

31 V (sobota)

09.00- 12.00: mgr K. Łukowska - Środowisko otwarte (k), s.35 (ostatnie zajęcia)

12.15- 14.45: mgr A. Piotrowska - Pedagogika specjalna (w),  s. 35 (ostatnie zajęcia) 

01 VI (niedziela)

10.00: Obrony prac dyplomowych

12.00: Pożegnanie w Klubie IPSiR UW

Uwaga! Prace dyplomowe można złożyć 10 V (będę w przerwach między zajęciami) lub w Wyszkowie, JB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI